گاج سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات وپاسخنامه سال 1397

نتایج جستجو برای عبارت :

گاج سوالات تخصصی استخدامی دیوان محاسبات وپاسخنامه سال 1397

نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷
, سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ , نمونه سوالات استخدام ديوان محاسبات
۹۷,سوالات استخدام ديوان محاسبات ۹۷,نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات
۱۳۹۷,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۱۳۹۷,نمونه سوالات استخدام ديوان
محاسبات ۱۳۹۷ ,
سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ حسابرس ,–سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس حساب –,سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷کارشناس فنی (امور مجلس) ,–سوالات استخدامي ديوان
دانلود  نمونه سوالات تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشور 1396
دانلود فوری نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات کشور تخصصي حسابرس نسخه pdf نمونه سوالات تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشور 1396
1-  نمونه سوالات دروس عمومی حسابرس آزمون استخدامي ديوان محاسبات کشور - توضیح و دانلود
2- نمونه سوالات دروس تخصصي حسابرس آزمون استخدانی ديوان محاسبات کشور - توضیح و دانلود
دانلود فوری نمونه سوالا تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشوردانلود
فوری نمونه سوالا تخصصي حساب
دانلود  نمونه سوالات تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشور
دانلود فوری نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات کشور تخصصي حسابرس نسخه pdf نمونه سوالات تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشور 1396
1-  نمونه سوالات دروس عمومی حسابرس آزمون استخدامي ديوان محاسبات کشور - توضیح و دانلود
2- نمونه سوالات دروس تخصصي حسابرس آزمون استخدانی ديوان محاسبات کشور - توضیح و دانلود
دانلود فوری نمونه سوالا تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشوردانلود
فوری نمونه سوالا تخصصي حسابرس
دانلود فوری نمونه سوالات استخدامي ديوان محاسبات کشور تخصصي حسابرس نسخه pdf نمونه سوالات تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشور
1-  نمونه سوالات دروس عمومی حسابرس آزمون استخدامي ديوان محاسبات کشور - توضیح و دانلود
2- نمونه سوالات دروس تخصصي حسابرس آزمون استخدامي ديوان محاسبات کشور - توضیح و دانلود
دانلود فوری نمونه سوالا تخصصي حسابرس ديوان محاسبات کشور / نمونه سوالات دروس تخصصي حسابرس آزمون استخدامي ديوان محاسبات 97 98 99دانلود
فوری نمونه سوالا تخ
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سایت نمونه سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97


1
سایت نمونه سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97 +جهت
دانلود نمونه سوالات به آدرس زیر بروید : goo.gl/V58np4
سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات استخدامي آموزش و پرورش (مجموعه
کامل به همراه پاسخنامه) 1397 , دانلود دفترچه سوالات استخدامي آموزش و
پرورش 9
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
سوالات استخدامي حسابرس ديوان محاسبات کشور
ديوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصي و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان ها (به غیر از داوطلبین استخدام در ستاد) استخدام نماید.ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور از روز یکشنبه مورخ 1397/2/9 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 انجام می پذیرد.
ديوان محاسبات کشور در نظر دارد ،نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را
از طریق آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصي و گزینش به صورت پیمانی از بین افزاد
بومی و ساکن استان ها (به جز ستاد) به شرح ذیل استخدام نماید:
ثبت نام در این آزمون منحصرا بصورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی  failha.com به نشانی failha.com  از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۹ لغایت یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۶ به مدت هشت روز انجام می پذیرد.
لذا کلیه متقاضیان می بایست در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط
عم
سوالات استخدامي

سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ درس معارف اسلامی   550 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),  سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ درس ریاضی و آمار مقدماتی 600 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),  سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ درس زبان انگلیسی عمومی 500 سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),  سوالات استخدامي ديوان محاسبات ۹۷ درس اطلاعات عمومی )قانون اساسی و قانون ديوان محاسبات کشور( سوال همراه با پاسخنامه(رایگان),  سوالات استخدامي ديوان مح
نمونه سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,  سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,  اصل سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,   عین سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,  خود سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,  بهترین سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,  ارزنده ترین سوالات استخدامي کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی ,  طلا ترین س
ديوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصي و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان ها (به غیر از داوطلبین استخدام در ستاد) استخدام نماید.
ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور از روز یکشنبه مورخ 1397/2/9 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/2/16 انجام می پذیرد.
خبرهای تکمیلی در خصوص همین استخدام را از همین وبلاگ دنبال کنید
شهرها و سوالات عمومی و تخصصي استخدامي آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل
شهرها و سوالات عمومی و تخصصي استخدامي آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل
شهرها و سوالات عمومی و تخصصي استخدامي آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل
شهرها و سوالات عمومی و تخصصي استخدامي آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل
شهرها و سوالات عمومی و تخصصي استخدامي آموزش و پرورش ۹۷ +سوالات سالهای قبل
نمونه سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,  سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,  اصل سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,   عین سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,  خود سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,  بهترین سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,  ارزنده ترین سوالات استخدامي کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) ,  طلا تر
سوالات مصاحبه استخدامي 96 سازمان اداری و استخدامي کشور،
سوالات مصاحبه استخدامي 96 سازمان ملی بهره وری ایران،
سوالات مصاحبه استخدامي 96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
سوالات مصاحبه استخدامي 96 مرکز پزشکی قانونی استان البرز،
سوالات مصاحبه استخدامي 96 اداره کل هواشناسی استان البرز،
سوالات مصاحبه استخدامي 96 سازمان بهزیستی استان البرز،
سوالات مصاحبه استخدامي 96 اداره کل دامپزشکی استان البرز،
سوالات مصاحبه استخدامي 96  اداره کل حفاظت محیط
سوالات استخدامي پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، سوالات استخدامي متانول سبلان، سوالات استخدامي الفین گچساران، سوالات استخدامي پلی اتیلن
میاندوآب، سوالات استخدامي اوره و آمونیاک مسجدسلیمان، سوالات استخدامي شیمیایی صدف عسلویه، سوالات استخدامي اوره و آمونیاک
هنگام سوالات استخدامي متانول دنا هشت پالایشگاه و طرح پتروشیمی

نمونه سوالات استخدامي شرکت پتروشیمی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدامي شرکت پتروشیمی کلیک کنید
نمونه سوالات استخدا
ديوان محاسبات کشور در نظر دارد؛ نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصي و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استان‌ها (به جزء ستاد) استخدام نماید.
شرایط:
شهرهای مورد نیاز: سراسر کشور
مقطع تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی، کارشناسی ارشد
جنسیت مورد نیاز: خانم / آقا
رشته های تحصیلی مورد نیاز: حسابرس - کارشناس حساب - کارشناس فنی (امور مجلس) - کارشناس فنی (حقوق محیط زیست) - کارشناس فنی عمران - کارشناس فنی آمار و اسناد
عکس آقای خامنه ای